زیست جهان

اگر کسی LSBTIQ باشد، این بدان معناست که در تمام وجوه زندگیش یک LSBTIQ است:

در مدرسه، در کار و دوره کارآموزی، در یک رابطه (احتمالا با تمایل و آرزوی تشکیل خانواده و فرزندآوری)، در خانواده‌ای اصلی خود، با سنت‌های مذهبی و فرهنگی خود، به عنوان کسی که درگیر قضاوت شدن و خشونت است، احتمالا به عنوان کسی که درگیر HIV است و ... این حوزه‌های زندگی او تحت تاثیر وضعیت حقوقی نیز هستند.

صفحات پیش‌روی شما در مورد جنبه‌های مختلف زندگی افراد LSBTIQ است.

Last updated: 12.03.2021

nach oben