سیستم درمانی در آلمان چه پشتیبانی‌هایی را انجام می‌دهد/انجام نمی‌دهد؟

نویسندگان: Kai Janik & Isabelle Melcher

اول از همه، لازم به ذکر است که شرکت های بیمه درمانی در آلمان موظفند خدماتی را با توجه به درمان و پشتیبانی (از جمله اقدامات اصلاح بدن) ارائه دهند. متاسفانه در حال حاضر هنوز هم اختلاف‌های بزرگی از نظر محتوایی بین: "دستورالعمل S3 – ناهمخوانی جنسیتی، آشفتگی و ملال جنسیتی و سلامت ترانس: تشخیص، مشاوره، اقدام" (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. – AWMF)

و"دستورالعمل ارزشیابی – اقدامات تغییر جنسیت در مورد ترانس‌ها" (Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V.  - MDS)

وجود دارد، چیزی که مشخصا در ارتباط با اقدامات تغییر جنسیتی بسیار مهم است. خدمات درمانی در درجه اول منطبق بر "دستورالعمل S3" است، اما باید شرایط مد نظر بیمه‌های درمانی را در "دستورالعمل ارزشیابی" مد نظر قرار دهد. متصدیان شرکت‌های بیمه درمانی و پزشکان MDK عموما الزامات دستورالعمل ارزشیابی را کاملاً رعایت می‌کنند. این مهم باید در تهیه گزارش شرح حال و ارزشیابی مد نظر قرار گیرد.

شرکت های بیمه درمانی متعهد به ارائه خدمات در مورد کلیه اقدامات پزشکی و درمانی می‌باشند که در جهت کاستن درد و ناراحتی موثرند. متأسفانه، این بدان معنا است که برای همه اقدامات باید یک شاخص درمانی مربوطه وجود داشته باشد. برای ارایه برخی از اقدامات توسط بیمه خدمات درمانی نیاز به دو مورد گزارش ارزشیابی روانشناختی و یا روانپزشکی می‌باشد. خدمات زیر به صراحت در دستورالعمل های ارزیابی ذکر شده است: درمان هورمونی، درمان اپیلاسیون، اعمال تنظیم دستگاه تناسلی و جراحی پستان، اصلاح صدا و حنجره و همچنین کمکهایی مانند کلاه گیس و اصلاح و اپیتز. مواردی که به صراحت در دستورالعمل‌های سنجش و ارزیابی ذکر نشده باشد، یا باید کاملاً با دلایل کافی برای شرکت بیمه درمانی توجیه شود یا به طور کلی به عنوان "جراحی زیبایی" (عملیاتی که از نظر پزشکی ضروری نیست) در نظر گرفته می‌شود که بابت آن هزینه‌ای از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت نمی‌شود.

Last updated: 10.03.2021

nach oben