پروژه "Anders ankommen – Vielfalt verstehen"

پروژه

این پروژه به پناهنده‌های همجنسگرایان زن و مرد، دوجنسیتی‌ها، ترنس‌ها، بین جنسیتی‌ها و یا افراد کوییر می‌پردازد و برای افراد LGBTIQ * اطلاعاتی در مورد واقعیت‌های زندگی به زبان‌های مختلف در این وب‌سایت ارایه می‌گردد. این اطلاعات چندزبانه نگاهی اجمالی دارد به گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی مختلف، مثلا موضوع آشکارسازی، سلامت و بهداشت، مشاوره و درمان. در این جا این نکته شایان ذکر است که ما صندوق صوتی در دسترس افراد LGBTIQ * قرار داده‌ایم.

همچنین محل مناسبی است برای مترجمان، متخصصان روانشناسی اجتماعی و درمان‌گران، همچنین مددجویانی که به صورت داوطلبانه و یا تمام وقت به مهاجران و یا پناهنده‌گان کمک می‌کنند نیز می‌توانند از این مجموعه بهره‌مند گردنند. بسیاری از افراد LGBTIQ * دارای تجربه‌های ویژه‌‌ای از محرومیت در کشورهای خود هستند؛ بعضی‌ها ضربه‌های روحی شدیدی خورده‌اند. در اینجا (آلمان) نیز آنها اغلب تبعیض‌های چند جانبه‌ای را تجربه می‌کنند و بنابراین نیازمند حمایت ویژه‌ای هستند. به منظور رفع نیازها و حمایت کافی از افراد LGBTIQ *، داشتن دانش خاص، تعامل محترمانه و تسلط به زبان ویژه در این حوزه شرطی مهم قلمداد می‌شود.

ما ارایه دهنده کارگاه‌ها و مشاوره هستیم:

  • برای فهم و آموزش بهتر تنوع گرایش‌های جنسیتی و هویت‌های جنسی و در واقع تلاش برای ترجمه درست‌تر آن
  • جهت فهم بهتر شرایط و نیازهای مهاجران و پناهنده‌گان LGBTIQ *
  • جهت کمک به یافتن راهکارهای عملی بهتر
  • و در نهایت برای پاسخ دادن به سوالات آنها

Last updated: 01.08.2022

nach oben