گرایش جنسی

گرایش جنسی یعنی یک فرد به چه کسی تمایلات خاص برای رابطه جنسی و یا ارتباط عاطفی و ا رابطه‌ای به گونه دیگر دارد. این می‌تواند شامل همجنسگرایان مرد وزن، دگرجنس‌گراها، بی‌جنسگرایان و نیز سایر افراد با تمایلات جنسی متفاوت باشد.

همجنسگرایی:

اصطلاح همجنسگرایی به معنای میل جنسی و یا عاطفی به افرادی از جنسیت یکسان است. امروزه همجنسگرایان مرد اصطلاح گی/شُوول و همجنسگرایان زن اصطلاح لزبیَن/لزبیش را در توصیف گرایش جنسیشان ترجیح می‌دهند.

دگرجنس‌گرایی:

اصطلاح دگرجنس‌گرایی به معنای میل جنسی و یا عاطفی به افرادی از جنسیت‌های متفاوت است در اینجا منظور مردی است که در درجه اول از نظر جنسی وعاطفی تمایل به برقراری ارتباط با زنان دارد و نیز زنی که در درجه اول از نظر جنسی و عاطفی تمایل به مردان دارد. در زبان آلمانی اغلب برای بیان این نوع تمایل به صورت مخفف از هِتِرو (hetero) استفاده می‌شود.

دوجنس‌گرایی:

دوجنس‌گرایی به معنای تمایل جنسی و یا عاطفی است که فارغ از جنسیت فرد هم مردان و هم زنان را شامل می‌شود. علاوه بر دو جنسیت مرسوم زن و مرد، به تمایل رابطه جنسی و عاطفی با تمام جنسیت‌ها نیز دوجنس‌گرایی می‌گویند. در مورد اخیر امروزه بیشتر از اصلاح همه‌جنس‌گرایی (pansexualität) استفاده می‌شود.

بی‌جنس‌گرایی:

بی‌جنس‌گرایی نیز یک تمایل جنسی همانند دگرجنس‌گرایی، هم‌جنس‌گرایی و یا دوجنس‌گرایی است. بی‌جنس‌گرایی بیش از هر چیز در تمایلات عاطفی و عاشقانه نمو پیدا می‌کند. افرادی که خود را بی‌جنس‌گرا می‌دانند معمولا تمایل به رابطه جنسی یا ندارند و یا به ندرت ابراز تمایل به رابطه می‌کنند.

گرایش جنسی و هویت جنسی

یک مرد و یا یک زن تراجنس می‌تواند همچون یک مرد و زن همسوجنس همجنسگرا باشد و یا حتی دگرجنس‌گرا. تعیین کننده گرایش جنسی در واقع هویت جنسی است و نه بدن فرد به عنوان مثال: یک زن تراجنس می‌تواند دگرجنس‌گرا باشد زمانی که تمایلش به مردان باشد و یا همجنسگرا نامیده شود، زمانی که تمایل و اشتیاق به زنان داشته باشد، این کاملا صرف نظر از اینست که آیا او عمل همانندسازی جنسیتی را داشته است یا خیر .

کوییر:

کلمه کوییر (queer) می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد این اصطلاح معمولا به مثابه چتری است که همه افراد گروه LSBTIQ را در بر می‌گیرد اما همچنان نمی‌تواند معنای خاص خودش را نیز داشته باشد. افراد زیادی هستند که زمانیکه نتوانند هویت خود را در دسته‌بندی LSBTIQ تعریف کنند، خود را آشکارا به عنوان کوییر می‌شناسند و این به این علت است که آنان دسته‌بندی LSBTIQ را محدود می‌پندارند. بعضی‌ها هم تمایل دارند با بکار بردن اصطلاح کوییر فرصتی برای بازاندیشی در مورد گرایش جنسی و یا هویت جنسی خود داشته باشند.

Last updated: 24.06.2020

nach oben