جنسیت یا هویت جنسیتی

هویت جنسیتی:

منظور از هویت جنسیتی، آگاهی در این‌باره است که به کدام جنسیت احساس تعلق دارید، آیا من یک زن هستم؟ آیا مرد هستم؟ به هیچ کدام احساس تعلق ندارم؟ چگونگی فهم آن بسیار مرتبط است با جنسیت اجتماعی تعیین شده و همچنین نقش جنسیتی که افراد به آن احساس تعلق می‌کنند و این در افراد مختلف بسیار متفاوت است.

بیان جنسیت و جنسیت اجتماعی:

جامعه اغلب درباره اینکه جنسیت یک فرد چگونه بیان شود، تصور ایستایی دارد؛ و این اغلب برگرفته از ایده زنانه و مردانگی است. این امر می‌تواند از جامعه‌ای به جامعه‌ای دیگر و یا از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت باشد افراد خود از راه‌های متفاوتی جنسیتشان را نشان می‌دهند و این الزاما همیشه با انتظارات اجتماعی وفرهنگی محیطشان مطابقت ندارد.

در آلمان اکنون جنسیت نوع سوم (متعدد یا دیورز) وجود دارد اما اکثریت جامعه هنوز انتظار دارد که فرد جنسیت خود را به صورت واضح مرد و یا زن بیان نماید و این انتظار اغلب منجر به ایجاد تبعیض نسبت به افراد تراجنس، بینا جنسیتی و خارج از جنسیتی خواهد شد.

نقش‌های جنسیتی:

همراه با بیان جنسیت، جامعه انتظارات زیادی از نحوه رفتار مردانه و زنانه دارد: لباس، ورزش، مشاغل، سرگرمی، رنگ‌ها و غیره معمولا به مردانه و زنانه تقسیم‌بندی می‌شوند و این بر اصل اینکه صرفا دو نوع جنسیت وجود دارد استوار است. این برای همه ما مساله‌ساز است و به این سبب که ما باید خود را با هنجارهای اجتماعی تطبیق دهیم و نه بر اساس نیازهای اساسی و واقعی خود فشار روحی و جسمی بر ما وارد می‌کند.

همسو جنسی (Cisgender):

لغت همسوجنسی یا همسو جنسیتی به این معناست که شخص هویت جنسیتی‌اش با آنچه از زمان تولد به او نسبت داده‌اند مطابقت دارد.

تراجنسیتی:

لغت تراجنسیتی به کسی اطلاق می‌شود که هویت جنسیش با جنسیت اجتماعی تعیین شده‌اش مطابقت ندارد، فرد تراجنسیتی ممکن است تمایل داشته باشد که نقش‌های اجتماعی که مطابق با هویت جنسیش است را زندگی کند او ممکن است نیاز به اقدامات پزشکی داشته باشد که از این طریق بتواند بدن خود را منطبق با خواست اجتماعی از هویت جنسیش (هورمون‌ها، جراحی تغییر جنسیت) کند، او ممکن است خود را مرد، زن، بینا جنسیتی و یا چیز دیگری تعریف کند.

انواع مختلفی از تراجنسی بودن وجود دارد که اغلب به اختصار با لغت ترا بیان می‌گردد. از احساس ناسازگاری بین هویت جنسیتی و جنسیت اجتماعی تعریف شده به ناهمخوانی جنسیتی یاد می‌شود.

تراجنسی:

امروزه در متون بین‌المللی لغت تراجنسی (به انگلیسی: transsexual) کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و اغلب از لغت تراجنسیتی (به انگلیسی: transgender) استفاده می‌شود به ویژه در آلمان بسیاری از مردم لغت تراجنسیتی را ترجیح می‌دهند افراد تراجنسی را می‌توان به عنوان گروه مشخصی از افراد تراجنسیتی مشاهده کرد. آنها به هر دو جنسیتی که هنگام تولد به آنان اطلاق شده، تعلق دارند و معمولا برای تطابق جنسیتی با یکی از جنسیت‌ها از اقدامات پزشکی بهره می‌برند.

زن پوش (Drag Queen) :

کلمه زن پوش به افرادی اطلاق می‌شود که از بدو تولد جنسیت مردانه به آنان نسبت داده شده و اغلب هم در زندگی روزمره هویت جنسیت مردانه دارند. آنان اغلب اوقات با استفاده از لباس، کلاه‌گیس، آرایش و غیره بر روی صحنه رفتارهای اغراق آمیز زنانه از خودشان نشان می‌دهند. این اواخر زن‌پوش‌ها نیز بخشی از فرهنگ غالب رسانه‌ای شده‌اند. نقشی که یک زن‌پوش بر روی صحنه ایفا می‌کند، معمولا هیچ ارتباطی با هویت جنسیتی هنرمند ندارد.

اصطلاحات و هویت‌های خاص فرهنگی:

در زمینه‌های مختلف فرهنگی مفاهیم و هویت‌هایی را می‌یابیم که در اروپا مرسوم نیستند. در برخی کشورهای عربی افرادی هستند که به عنوان تراوستی (به انگلیسی: travesti) ظاهر زنانه دارند. این افراد اغلب از درمان هورمونی استفاده می‌کنند و مورد عمل جراحی قرار می‌گیرند بدون اینکه در تلاش برای رسیدن یک همانندسازی جنسیتی با آنچه که تصور ما از تراجنسیتی است، باشند. در زبان آلمانی هم کلمه travestie وجود دارد که البته کاملا با معنی متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در آلمانی به هویت خاصی اشاره نمی‌شود و صرفا به نوع خاصی از اجرا بر روی صحنه اطلاق می‌شود.

Last updated: 24.06.2020

nach oben