گذار چه مراحلی (به طور ایده‌آل) می تواند داشته باشد؟

نویسندگان: Kai Janik & Isabelle Melcher

گذار (لاتین transire = عبور کردن به سمت دیگر) به معنای "رفتن به سمت دیگر" در بحث جنسیت است. خوشبختانه، هیچ مسیر از پیش تعیین شده گذاری وجود ندارد. این گذار برای هر کسی متفاوت به نظر می‌رسد و براساس نیازهای شخص مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با این حال، الزامات و پیش زمینه‌های بهداشتی وسلامت، محیط اجتماعی و وضعیت مالی نیز نقش  مهمی را ایفا می‌کنند. یک گذار می تواند شامل مراحل اجتماعی، پزشکی و قانونی باشد. پس از یک آشکارسازی درونی و آگاهی از هویت جنسیتی خود، بیش از هر چیز نکات زیر حائز اهمیت است:

  •      آشکارسازی در حلقه دوستان نزدیک و یا خانواده
  •      بیان این آرزو که با چه نام‌های دیگری و یا ضمایری (مونث، مذکر و ...) خطاب قرار گیرند
  •      نمایش بیرونی جنسیتی که بیان خواهد شد (به عنوان مثال از طریق لباس)
  •      آشکارسازی در محل کار و یا مدرسه 
  •      شروع درمان همراه (پیش نیاز مراحل گذار در پزشکی)
  •      تغییر حقوقی نام و وضعیت مدنی (اغلب روشی طولانی و پرهزینه با نظر کارشناسی و تاریخ دادگاه)
  •      درمان جایگزینی هورمون (هورمونها باید در تمام طول زندگی مدام تزریق شوند تا اثر خود را حفظ کنند)
  •      عملیات سازگاری بدن (به عنوان مثال سازگاری خصوصیات اولیه و ثانویه جنسی)

برای افراد خارج از جنسیت، برخی از مراحل پزشکی و قانونی بسیار دشوار است و یا در بعضی موارد می‌توان آنها را به طریق غیررسمی (غیرمستقیم) به دست آورد، زیرا سیستم با توجه به یک تصویر جنسیتی دوتایی مردانه و یا زنانه تعریف شده است.

Last updated: 10.03.2021

nach oben