جنسیت

جامعه بر اساس خصوصیت‌های بدنی مختلف جنسیتی را به افراد اختصاص می‌دهد: ژن‌هایی که ما به ارث می‌بریم، به نوعی نحوه‌ی رشد و تکامل هورمون‌ها و نیز اندام جنسی ما را تعیین می‌کنند. از نظر بیولوژیکی صرفا و فقط یک جنسیت صد در صد زن و یا یک جنسیت مطلقا مرد وجود ندارد، بلکه یک پیوستار بین این دو قطب وجود دارد. با این حال دربسیاری از جوامع این پیوستار نادیده گرفته می‌شود و تلاش بر آن است که افراد را از نظر جنسیتی زن و مرد مطلق تعریف کنند و نتیجه آن چالشی جدی برای تراجنس‌ها و افراد بین جنسیتی است.

بیولوژی انسانی، جنسیت و علم:

بسیاری از مردم بر این باورند که دستگاه جنسیتی آنها تعیین کننده جنسیتشان است. مردان آلت تناسلی مردانه دارند و زنان واژن، در حقیقت زیست‌شناسی انسانی بسیارپیچیده‌تر است. تعریف متداول دو جنسیت، بسیاری از افراد بین‌جنسیتی را نادیده می‌گیرد و این کار افراد تراجنس را که که به دلایل مختلف نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند تحت جراحی تعیین جنسیت قرار بگیرند، بی‌ارزش می‌کند. همچنین زنان نیز می‌توانند در صورتی که بینابینی بودن آنان تشخیص داده شد، و یا اگر به عنوان یک تراجنس هیچ جراحی تعیین جنسیتی نشده باشند، آلت جنسی مردانه داشته باشند. مردان نیز از این قاعده مستثنا نیستند و می‌توانند در صورتی که بینابینی بودن آنان تشخیص داده شده، و یا اگر به عنوان یک تراجنس هیچ جراحی تطبیق جنسیتی نشده باشند، آلت جنسی زنانه (واژن) داشته باشند.

کروموزوم‌ها:

معمولا اینگونه آموخته شده است که افراد دارای کروموزوم XX زن و افرادی که کروموزوم XY دارند مرد می‌باشند، اما همچنین در اینجا نیز زیست‌شناسی انسانی بسیار پیچیده‌تر است و این ایده که افراد را صرفا طبق کروموزوم‌هایشان به زن و مرد بودن طبقه بندی کنیم، افراد دیگری که بین این دو جنسیت قرار می‌گیرند را نادیده می‌گیرد. به طور مثال فردی می‌تواند با وجود کروموزوم‌های XY با واژن (آلت تناسلی زنانه) به دنیا بیاید و فردی می‌تواند کروموزوم‌های XXY داشته باشد. مجددا دراینجا نیز افراد تراجنس که با توجه به دسته بندی کروموزومی بالا نمی‌توان هویت جنسی آنها را تعریف کرد، نادیده گرفته می‌شوند.

هورمون‌ها:

ما معمولا غالب بودن استروژن را با زن بودن و از آن‌طرف غلبه تستسترون را با مرد بودن مرتبط می‌دانیم. آنچه که مهم است، فهم این مساله است که همه افراد از هر دو‌هورمون در بدنشان دارند و نسبت‌های آن می‌تواند متفاوت و مختلف باشد. استرادیول یک فرم مهمی از استروژن در بدن انسان است که در افرادی که بر مبنای تولدشان مرد نامیده می‌شوند، کارکرد بدنی مهمی را دارد.

استرادیول برای برانگیختگی جنسی، تولید اسپرم و نعوظ بسیار مهم است، اگرچه افراد ترانس برای وفق‌دادن جنسیت خود از درمان هورمونی بهره می‌برند. اما این بدان معنا نیست که این درمان در جهت فهم هویت جنسی فرد است. مرد ترانسی که هورمون تستسترون اضافی دریافت نمی‌کند کمتر از مردی که آن هورمون را دراین شیوه درمانی دریافت می‌کند، مرد نیست.

خصوصیات جنسیتی ثانویه:

بسیاری از مشخصات جنسیتی به اصطلاح ثانویه بلافاصله قابل مشاهده هستند: موی صورت، سینه‌ها، همچنین صدای شخص، بر پایه چنین ویژگی‌هایی ما اغلب جنسیت افراد را حدس می‌زنیم اما خصوصیات جنسیتی ثانویه، فارغ از اینکه فرد هویت جنسی که در بدو تولد به او نسبت داده شده را بپذیرد یا خیر، می‌تواندبسیار متفاوت باشد. بسیار افرادی که در بدو‌ تولد هویت جنسی زن را به آنان نسبت داده‌اند بعدترها موی صورت درآوردند و برعکس خیلی از کسانی که از نظرجنسیتی در دسته بندی مردان جا داده شدند و بعدترها هیچ موی صورتی نداشتند.

یناجنس:

بیناجنس به این معناست که ویژگی‌های جسمی جنسیتی فرد به گونه‌ای است که نمی‌توان فرد را بدون ابهام و آشکارا مرد و یا زن بنامیم، این امر هم می‌تواند در بدو تولد قابل مشاهده باشد و یا حتی بعدترها در زندگی ظهور پیدا کند. کودکانی که در بدو تولد بیناجنس تشخیص داده می‌شوند، اغلب توسط پزشکان و والدین خود تحت عمل جراحی و نیز معالجه پزشکی قرار می‌گیرند که از این طریق جنسیت آنها به طور قطعی در دسته‌بندی مرد و یا زن قرار گیرد.

متاسفانه این روش‌ها عوارض جانبی زیادی دارند و اغلب جنسیت ایجاد شده توسط درمان با هویت جنسی کودک تطابق ندارد. افراد بیناجنس اغلب از درمان‌هایی که بدون درنظر گرفتن حق انتخاب و رضایت آنها بر روی آنها انجام شده، رنج بسیار می‌برند.

Last updated: 28.10.2020

nach oben